Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mikołajkach poszukuje kandydatów na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mikołajkach poszukuje kandydatów na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy

I Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

1) nieposzlakowana opinia

2) osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3) osoba nie może być karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fiansów publicznych

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4) wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowych domach samopomocy

5) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

6) doświadczenie zawodowe zgodne z wymogami określonymi w przepisach prawa

II Wymagania dodatkowe

1) znajomość zasad planowania, zarządzania i realizacji budżetu jednostki

2) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w jednostkach organizacji pomocy społecznej

3) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

4) umiejętność administrowania mieniem jednostki

5) doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na działalność placówki

6) dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność

7) znajomość regulacji prawnych

III Wymagane dokumenty

1) CV

1) list motywacyjny

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

3) kserokopia dyplomu ukonczenia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzające przebieg całej kariery zawodowej

6) kserokopia dowodu osobistego

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko

IV Dodatkowe dokumenty – nieobowiązkowe

Opinie i referencje uzyskane od poprzednich pracodawców lub innych podmiotów dotyczące doświadczenia w pracy na wcześniej wykonywanych stanowiskach.

V Termin i miejsce składania ofert

1) Oferty można składać osobiście lub wysłać na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska, Plac Koscielny 5, 11 – 730 Mikołajki – do dnia 20 kwietnia 2018r. do godz. 15.00

Inne dane kontaktowe Pracodawcy: mikolajki@luteranie.pl, kom. 501 764 040

2) Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczególnie CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z p. zm.)

4) Osoby, które będą spełniać w/w wymagania zostaną poinformowane telefonicznie o terminie kolejnego etapu konkursu.