Mikołajki

EDO Arka

Idea budowy Ewangelickiego Dom Opieki „ARKA” zrodziła się z wielkiej potrzeby roztoczenia opieki nad ludźmi samotnymi i chorymi. Po zamknięciu Domu Opieki w Sorkwitach, Diecezja Mazurska nie posiadała ani jednej placówki charytatywno – opiekuńczej. Inicjatorem budowy ARKI był ks. Franciszek Czudek – były proboszcz Parafii. W czasie wizyt duszpasterskich w domach wielu parafian dostrzegał autentyczny niedostatek a czasami wręcz ogromną biedę. Zapracowane dzieci nie były w stanie zapewnić swym starym, niedołężnym już rodzicom koniecznej opieki.

Budowę tego Domu rozpoczęto wiosną 1994 roku, kamień węgielny wmurowano uroczyście 11- czerwca 1994 r. Natomiast prace budowlane zakończono i dokonano poświęcenia tego Domu 18 listopada 1995 roku. Dom ten przeznaczony jest dla ludzi w podeszłym wieku. Jest to budynek 4- kondygnacyjny. W budynku tym, w pokojach 1 i 2 osobowych zamieszkuje 100 pensjonariuszy. ARKA posiada bardzo dobrze wyposażone gabinety lekarskie, zabiegowe, oraz rehabilitacyjne . Na każdym piętrze znajdują się obszerne sale telewizyjne oraz kuchenki. Na trzecim piętrze znajdują się pokoje gościnne dla rodzin odwiedzających mieszkańców Domu Opieki oraz obszerne kaplica w której odbywają się tygodniowe nabożeństwa i godziny biblijne. Z kaplicy tej korzystają też duchowni katoliccy spełniający posługę duszpasterską wobec wyznawców kościoła rzymsko- katolickiego którzy również w naszym Domu zamieszkują.

Każdy dzień w Arce rozpoczynamy modlitwą i rozmyślaniem biblijnym prowadzonym i przekazywanym poprzez radiowęzeł o godz. 645 do wszystkich pokoi EDO ARKA. Również wszyscy obłożnie chorzy mają możliwość uczestniczyć poprzez radiowęzeł we wszystkich nabożeństwach jakie odbywają się w Kościele ewangelickim w Mikołajkach.

Oprócz opieki pielęgnacyjno-medycznej dla podopiecznych organizowane są zajęcia terapeutyczne w pracowniach plastycznych Domu Opieki oraz zajęcia kulturalno – oświatowe, zabawy i wycieczki

Opis Środowiskowego Domu Samopomocy w Mikołajkach

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego. Prowadzony jest przez Parafię Ewangelicko- Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach. Mieści się on na parterze Ewangelickiego Domu Opieki ”ARKA”. Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 01.11.2006 r. i przeznaczony jest dla 60 osób z chorobami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych .

Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Ś.D.S, niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

Terapia zajęciowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mikołajkach prowadzona jest przez zespół terapeutyczny w następujących pracowniach:

 • Pracownia komputerowa;
 • Pracownia wsparcia psychicznego;
 • Pracownia kulinarna;
 • Pracownia plastyczna;
 • Pracownia muzyczna;
 • Pracownia krawiecka;
 • Pracownia ćwiczeń i rekreacji;
 • Pracownia doświadczania świata;
 • Pracownia stolarska i obróbki drewna.

Ponadto do dyspozycji uczestników zajęć mamy również salę alternatywną do różnego rodzaju spotkań (imprezy kulturalne i towarzyskie), jak również salę terapii duchowej (kaplicę), która pozwala uczestnikom zajęć na wyciszenie się i oddanie się modlitwie.

Pracownia komputerowa

W pracowni komputerowej uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę niezbędną do pracy przy komputerze . Uczą się podstaw pracy z komputerem (budowa, poprawne włączanie i wyłączanie, obsługa urządzeń podłączonych do jednostki centralnej komputera- drukarka). Zajęcia mają na celu przyswojenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności, przydatnych w codziennym życiu. Praca z komputerem jest doskonałą metodą poprawienia sprawności manualnej podopiecznych. Wykonują oni takie czynności jak:

 • Praca w pakiecie OpenOffice:
  • przepisywanie i redagowanie tekstów (pism, podań) przy zachowaniu zasad poprawnej pisowni (nauka ortografii i gramatyki);
  • Praca z programem Mistrz klawiatury – nauka szybkiego pisania;
  • Rysowanie i malowanie w programie Paint
 • Obróbka i oglądanie zdjęć;
 • Słuchanie muzyki;
 • Gry zręcznościowe;
 • Tworzenie własnej gazetki – „Jacy jesteśmy..?”

W wyposażeniu pracowni są również programy i gry edukacyjne, dzięki którym podopieczni mogą rozwinąć swoje umiejętności i zainteresowania (encyklopedie multimedialne- np. encyklopedia historii, przyrody, ptaków, zdrowia człowieka). Nabytą wiedzę uczestnicy zajęć mogą zaprezentować podczas organizowanych wewnętrznych teleturniejów.

Pracownia wsparcia psychicznego

Pracownia wsparcia psychicznego to przede wszystkim rozmowy z podopiecznymi, zajęcia relaksacyjne,edukacyjne,integracyjne, rozwijające wyobraźnię uczestników, zabawy ruchowe. Podczas zajęć podopieczni uczą się również słuchania drugiej osoby, otwartości i zrozumienia, uczą się mówić o swoich uczuciach i problemach (elementy socjoterapii), poznają się nawzajem.

Zajęcia edukacyjne to m. in. :

 • poznawanie liter- nauka czytania i pisania (książki edukacyjne);
 • nauka poprawnej wymowy wyrazów i całych zdań;
 • zajęcia mające na celu pogłębianie wiedzy ogólnej uczestników zajęć np. gry w olimpiadę, scrabble, szachy, warcaby;

Zajęcia relaksacyjne:

 • słuchanie muzyki;
 • czytanie książek, czasopism,
 • oglądanie filmów fabularnych, dokumentalnych oraz programów rozrywkowych;

Pracownia kulinarna

Zajęcia w pracowni kulinarnej mają na celu przystosowanie podopiecznych do samoobsługi i zaradności życiowej, aby najbardziej jak to możliwe mogli samodzielnie funkcjonować w otaczającym ich środowisku. Uczestnicy nabywają umiejętności kulinarne, począwszy od nauki podstawowychczynności takich jak:- zachowania się przy stole, nakrywania do stołu, przyjmowania gości, obsługę sprzętów kuchennych, dbanie o ład i porządek w kuchni, poznawanie zasad zdrowego odżywiania się oraz przestrzegania higieny w kuchni, aż po przygotowywanie posiłków.

Podopieczni przygotowują śniadania:

 • krojenie chleba, wędlin, sera robienie kanapek;
 • przygotowywanie zupy mlecznej;
 • zaparzenie herbaty, kawy, kakao;

Podopieczni biorą czynny udział w przygotowywaniu prostych dań obiadowych:

 • obieranie warzyw, przygotowywanie sałatek i surówek;
 • lepienie pierogów, przygotowywanie farszu,sosów;

Uczestnicy zajęć bardzo chętnie również przygotowują różnego rodzaju poczęstunki (pieczenie ciast i ciasteczek).

Pracownia plastyczna

Zajęcia prowadzone w pracowni plastycznej pozwalają uczestnikom na rozwinięcie swoich zdolności manualnych. Dzięki bogatemu wyposażeniu sali podopieczni uczą się nowych technik malarskich jak i różnorodnych technik plastycznych (sploty, wypalanie, lepienie z modeliny, plasteliny), co pozwala na rozwinięcie ich zainteresowań. Prace wykonywane są różnorodnymi technikami m. in:

 • farbami plakatowymi, witrażowymi na papierze, na folii witrażowej, na szkle;
 • ze sznura sizalowego ( wazony, kwiaty, stroiki świąteczne);
 • kredkami, mazakami, ołówkiem;
 • z bibuły (obrazy, kwiaty)
 • itp…

Uczestnicy zajęć wykonują prace samodzielnie, jak również chętnie współpracują w grupie. Wnoszą bardzo dużo własnych pomysłów, dlatego można śmiało powiedzieć, iż zajęcia prowadzone w pracowni plastycznej rozwijają podopiecznym wyobraźnię, dzięki czemu stają się bardziej kreatywni i chętni do pracy.

Sala doświadczania świata

Sala doświadczania świata to realizacja programu zapewniającego osobom niepełnosprawnym wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, o co się z tym wiąże – rozwój. Dzięki tej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście.

Sala doświadczania świata tworzy świat przeżyć, w którym niepełnosprawny czuje się dobrze, i w którym może być sam ze sobą. Poznaje świat według własnej metody poprzez aktywację zmysłów, na podstawie własnego tempa i własnej decyzji.

Przebywanie w sali doświadczania świata nie musi być nadzorowane przez specjalistów – rolę terapeutów mogą pełnić opiekunowie będą rodzice. Ogromne znaczenie ma więź emocjonalna, istniejąca pomiędzy pacjentem a opiekunem. Wspólne przebywanie pogłębia i intensyfikuje kontakt, wpływa bardzo pozytywnie na więzi już istniejące, wyzwala nowe przeżycia, jest czymś więcej niż terapią.

Sala doświadczania świata jest to pomieszczenie, w którym przy świadomie skomponowanych urządzeniach, proponowane są bodźce o określonym natężeniu i pierwszorzędnym znaczeniu. Osoby niepełnosprawne zostają zaktywizowane w stopniu podstawowym poprzez oddziaływanie na zmysły światłem, zapachem, odgłosem, muzyką.

 • Pracownia stolarska

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności manualnych uczestników, nauka obróbki drewna, nauczenie rozplanowania i rysowania ornamentów, co rozwija to zdolności manualne. Uczestnicy zapoznają się także z podstawowymi czynnościami technologicznymi, uczą się świadomego i planowanego działania oraz pracy z narzędziami służącymi do naprawy uszkodzonego sprzętu.
Pod czujnym okiem opiekuna i ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo wykonywane są drobne prace stolarskie takie jak:

 • obróbka kawałków drewna, szlifowanie i heblowanie,
 • wbijanie gwoździ, przykręcanie śrub i wkrętów,
 • wyrzynanie drewnianych figurek,
 • wykonanie obrazów techniką wypalania na drewnie bądź tworzenie linorytów,
 • wykonywanie ozdób oraz ram do obrazu (różne formy kwiatów z drewna, pudełka i drobne przedmioty gospodarstwa domowego),
 • wykonywanie witraży,
 • sklejanie różnych modeli z elementów drewnianych,
 • malowanie powstałych dzieł farbami olejnymi,
 • wykonanie rzeźb, płaskorzeźb, figurek z kory drzewa,
 • szlifowanie, czyszczenie papierem ściernym drewnianych powierzchni
 • posługiwanie się narzędziami i urządzeniami mechanicznymi,
 • naprawianie prostych mebli, reperowanie urządzeń gospodarstwa domowego,
 • zapoznanie się z narzędziami stolarskimi i ich zastosowaniem w prostych czynnościach stolarskich.

Pracownia muzyczna

Zadaniem pracowni muzycznej jest polepszenie stanu zdrowia fizycznego i psychofizycznego uczestników zajęć. Zajęcia pełnią funkcję aktywizującą dla osób przewlekle chorych. Jest to forma czynnego wypełnienia czasu. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności z zakresu muzyki poprzez naukę śpiewu, zajęcia muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem instrumentarium orfa. Zapoznają się z pracą z mikrofonem i obyciem na scenie, poznają proste elementy tańca. Zdobyta wiedza ogólnomuzyczna pozwala uczestnikom zajęć na zrelaksowanie się w świecie muzyki, co polepsza ich samopoczucie. Zajęcia uczą również współdziałania w grupie, pełnią rolę uspołecznienia uczestników.

Pracownia krawiecka

Dzięki oswajaniu się ze sztuką krawiecką podopieczni są w stanie samodzielnie wykonać proste czynności dnia codziennego takie jak:

 • przyszywanie guzików, podkładanie nogawek;
 • zwężanie ubrań, szycie prostych strojów;
 • krochmalenie, prasowanie;

Poza tymi czynnościami uczestnicy zajęć wykazują również chęć wykonywania różnorodnych robótek ręcznych np.:

 • dzianie (szaliki, czapki, skarpety);
 • haftowanie obrusów, serwetek (różnymi ściegami);

Z podopiecznymi na zajęciach w pracowni krawieckiej wykonujemy również różnego rodzaju ozdoby okolicznościowe (ozdoby świąteczne, haftowane ozdoby na ściany, proste zabawki). Jest to dla uczestników zajęć ciekawa forma spędzania czasu oraz doskonała metoda rozwijająca zdolności manualne poszczególnych podopiecznych.

Pracownia ćwiczeń i rekreacji

Zajęcia prowadzone w pracowni ćwiczeń i rekreacji to przede wszystkim rehabilitacja poudarowa, powylewowa u osób po tych stanach, jak również ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości w stawach, ćwiczenia ogólnorozwojowe zwiększające wydolność układu krążenia i oddechowego. Dzięki posiadanym sprzętom ( atlas wielofunkcyjny, rowery stacjonarne, bieżnia, rower wahadłowy, stół do ping-ponga, piłkarzyki, worek bokserski) przeprowadzane są również:

 • masaże;
 • ćwiczenia bierne, samowspomagane;
 • nauka chodzenia, gry i zabawy grupowe;
 • ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową- ćwiczenia czynne przy odpowiednim obciążeniu dostosowanym do możliwości pacjenta.